دوربین های بولت DIS

 • DS-2CE1512P-IR
 • DS-2CE1582P-IR
 • DS-2CE15C2P-IR
 • DS-2CE1682P-IT1
 • DS-2CE1682P-IT3
 • DS-2CE16C2P-IT3
 • DS-2CE1582P-VFIR3
 • DS-2CE56C2P-IT1

دوربین های دام DIS

 • DS-2CE5512P-IRP
 • DS-2CE5582P-IRP
 • DS-2CE55C2P-IRP
 • DS-2CE5582P-IR
 • DS-2CE55C2P-IR
 • DS-2CE5512P-IR
 • DS-2CE5682P-IT1
 • DS-2CE5682P-IT3
 • DS-2CE56C2P-IT3
 • DS-2CE5582P-VF
 • DS-2CE5582P-VFIR3

دوربین های باکس CCD

 • DS-2CC1112P
 • DS-2CC1172P
 • DS-2CC1192P
 • DS-2CC11A2P
 • DS-2CC1181P
 • DS-2CC1193P-A
 • DS-2CC1195P-A
 • DS-2CC1197P-A
 • DS-2CC11A1P
 • DS-2CC11A3P-A
 • DS-2CC11A7P-A
 • DS-2CC11A8P-A

دوربین های بولت CCD

 • DS-2CC11A2P-IR3
 • DS-2CC11A2P-IR5
 • DS-2CC11A2P-IRA
 • DS-2CC11A1P-VFIR
 • DS-2CC11A5P-VFIR
 • DS-2CC11A7P-VFIR
 • DS-2CC1281P-VFIR3

دوربین های دام CCD

 • DS-2CC5192P
 • DS-2CC51A2P
 • DS-2CC52A1P-VP
 • DS-2CC52A1P-AVPIR2
 • DS-2CC51A1P-VPIR
 • DS-2CC51A7P-VPIR
 • DS-2CC51A7P-VPIR
 • DS-2CC51A7P-VF

لینک های مفید